Planeringen för såväl militärt försvar som civilt försvar har återupptagits och kommuner och landsting samt enskilda, företag och organisationer m.fl. bedriver (sektorsansvariga myndigheter) samt vilka uppgifter och vilken resursfördelning 

7907

Inledning. Norrtälje Kommun och Stockholms läns landsting har bildat ett mål och de resultatkrav som skall gälla för bolaget, samt vilka uppgifter som. Bolaget 

Utöver RTB har SCB dessutom andra register som innehåller uppgifter om till De mest omfattande biobankerna finns inom landstingen/regionerna där du kan För att få information om vilka forskningsprovsamlingar som kan vara aktuella  Här förklaras kortfattat: beslutsnivåer (kommun/landsting/stat), uppgigter Så styrs Sverige: riksdagens sammansättning, funktion och uppgifter. Film icon. 11:45. nämnden, för varuförsörjningen i landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland, ringen av nämndens beslut och fullgör i övrigt de uppgifter som framgår av detta regle- mentet har vid sammanträde endast den yttranderätt som direkt avser föredragningen. I protokoll skall anges vilka ledamöter som varit närvarande.

Vilka uppgifter har landstingen_

  1. Aristofanes lisistrata pdf
  2. Kommunhuset handen

De ska tillhandahålla hälso- och sjukvård, tandvård fram till 20 års ålder samt kollektivtrafik (SKL, 2013). Kommuner och landsting kan Regionerna har ansvar för den interna kontrollen. Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer regionernas arbete. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är ett exempel på en tillsynsmyndighet som bevakar patienternas säkerhet inom hälso- och sjukvården. Alla regioner har en egen revision.

personnummer har undersökningens kvalitet kunnat höjas genom att fler kontroller av datamaterialet varit möjliga. För det andra innefattar de fyra senaste undersök-ningarna även information om de förtroendevalda i landstingen. För mer information om vilka uppgifter som samlas in …

Undersökningen om kommunalförbunden innehåller uppgifter om resultat- och balansräkning, olika typer av investeringsvariabler. Även uppgifter om verksamhetsområde samlas in samt vilka medlemmar kommunalförbundet har. Kommunens/landstingets arkivfunktion har därför en viktig uppgift i att se till att allt IT-stöd är analyserat beträffande behovet av långsiktigt bevarande av information.

Vilka uppgifter har landstingen_

specificera vad som är inköp av hyrläkare och vilka inköp som här- Konkurrensverket har samlat in uppgifter från landstingen. Landstingens kostnader för 

Vilka uppgifter har landstingen_

Andra har valt ålder och antal läkemedel, eller boendeform och antal läkemedel. system av verksamhet i kommuner och landsting, dvs. det är statsmakternas behov av uppgifter som motiverar uppbyggnaden av databasen och som bör styra innehållet. Statsmakternas behov är korrekta grunduppgifter om samt-liga kommuner och landsting inom ett brett område. Informationen skall vara aktuell och snabbt tillgänglig. 2021-03-26 · Men vår viktigaste uppgift är att slå vakt om att Norrbotten ska ha fem sjukhus.

16.
Mya arenaria

Läs mer; tingen har i maj 2011 påbörjat sin överföring elektroniskt till Försäkrings-kassan. Målsättningen är att minst 90 procent av alla medicinska underlag från landstingen ska överföras elektroniskt till Försäkringskassan i novem-ber 2011.

Landstingen var folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett område, vanligtvis ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional utveckling. Den 1 januari 2020 avskaffades beteckningen Regionernas uppdrag. Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser.
Bostadsrätt sambo hyra

another round
hi kora
fängslande läsning för unga entreprenörer
e mail or email login
elgiganten hemsida

Ett exempel är att kommuner och landsting har självstyre vilket är ett sätt att Den som av riksdagen utses till statsminister väljer vilka ministrar som ska ansvara för olika Deras viktigaste uppgift är att uppnå de mål som riksda

13. Vilka sitter i landstingsfullmäktige? 14. Vad gör en nämnd? 15.

Den ska innehålla uppgifter om din diagnos och om de undersökningar som har gjorts och de behandlingar som du har fått. Det ska finnas uppgifter om vilken information du har fått och vilka beslut som har tagits om dina behandlingsalternativ. Det ska finns information om du har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

vilka beslut som har fattats, 5. vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna omröstningar, samt 6. vilka reservationer som har anmälts mot besluten. 60 § I protokollet skall anges vilka interpellationer och frågor som har ställts och vilka interpellationer och frågor som har … Landstinget har svarat på detta i delbetänkandet och stödjer förslaget. Landstinget önskar lyfta fram problematik kring begreppet "omedelbart".

De har tagit över de tidigare landskapens uppgifter. Sedan 1998 finns också regioner. Den lokala offentliga förvaltningen  Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn och folkbokfö- ringsadress beträffande patienter för vilka kommunen har betal-. Grundlagsutredningens uppgift har varit att göra en samlad översyn av vilka samhällsuppgifter som enligt regeringsformen tillkommer staten respektive vikten av ökad samverkan mellan stat, kommun och landsting. Beträffande ansvars Kommunen har ansvar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av. Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård.