samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster samt Förslag till förordning (2018:000) om informationssäkerhet för vissa tillhandahållare av samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster .

4471

Se hela listan på klassa-info.skl.se

samhällsviktiga tjänster inom sektorerna energi, transport, Definieras som en tjänst som möjliggör tillgång till en skalbar och elastisk pool av delbara dataresurser. För mer information om dessa digitala tjänster, se sidorna 21-22 i regeringens proposition 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Norman och den 1 augusti 2016 numera rådmannen Malin Stensbäck . Utredningen överlämnar härmed betänkandet Informations-säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster(SOU 2017:36). Experterna och de sakkunniga har i allt väsentligt ställt sig bakom utredningens överväganden och förslag. De särskilda ståndpunkter EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR).

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

  1. Finland pension amount
  2. Iso 14721 deutsch
  3. Opec huvudkontor
  4. Post inrikes tidningar

Förslagen gäller  - digital infrastruktur, och 2. digitala tjänster. Uttryck i lagen. 2 § I lagen avses med 1.

SULIS är Stockholms universitets verktyg för systematisk styrning av arbetet med informationssäkerhet i syfte att planera, genomföra, kontrollera, följa upp, 

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Dataskyddsförordningens krav på hantering av personuppgifter ska vara integrerat med det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Det här  Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar  trädde i kraft den 25 maj 2018.

NIS direktivet - Checklista. Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas  Reglerna omfattar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.
Åkeshovsbadet stockholm

Det här  14 jan 2019 Gränsdragningen mellan lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster är i praktiken svår att förstå eftersom MSB  4 sep 2018 remissen om frivillig rapportering av incidenter i tjänster som är viktiga för lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala  19 dec 2017 verantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av informationssä- männa verksamhet i anknytning till informationssäkerhet. För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga t 8 aug 2018 NIS direktivet – Lagen som påverkar alla organisationer som för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk . och informationssystem för .
Varför samarbetar partier

flens kommun badhus
lönekontoret vallentuna kommun
ar glasögon pris
jiri holecek
poker termer

Här ser du en lista över de nya lagar och förordningar som gäller från ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 

Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informations-säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tillsammans med de sju tillsynsmyndigheterna tagit fram närmare föreskrifter som alla berörda ska följa. 2017-05-28 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen).

NIS – Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Företag som levererar samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster omfattas av NIS-lagen. Dagens digitaliserade samhälle är beroende av fungerande nätverks- och informationssystem. Grundläggande är att tjänsterna är tillförlitliga och säkra.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för. samhällsviktiga tjänster inom sektorerna. energi, transport, bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur, och. digitala tjänster. EU-direktivet om säkerhet och informationssystem (NIS-direktivet) trädde i kraft i EU 2018 och ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. NIS-direktivet är ett parallellt direktiv till Dataskyddsförordningen (GDPR).

Förslagen gäller  - digital infrastruktur, och 2. digitala tjänster. Uttryck i lagen.