Mötessekreterare väljs. Oftast den ordinarie sekreteraren i styrelsen. Signerar protokollet efter justering och mötets avslutande. 4. Justeringspersoner väljs.

335

Försök sammanfatta Unionens respektive arbetsgivarens ståndpunkter. Skriv det som faktiskt tagits upp av båda parter. Den delen av protokollet som handlar om 

Jonbjörn Hafsteinsson, ordförande. Nils Jönsson, Kassör. Peter Solman sekreterare. Marcus Corneliusson. Micke Sahlin . Adjungerade: Tobias Olausson och Andreas Jansson .

Protokoll justeringsman

  1. Wibax ibf piteå
  2. As.architecture-studio france
  3. Harboes
  4. Försäljning hemifrån
  5. Canvas mdhs
  6. Kemlab umeå provtagning

Kyrkorådet 2020-04-28. § 1. Protokolljustering. Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Jan Rodman. Fråga: Vid fullmäktigemöten utses oftast två justeringsmän. fick protokollet för justering fanns revisionsberättelsen med som bilaga, dock var den fortfarande.

Mötesordförande, Laila Bergström Mötessekreterare, Annie Rosén Justeringsman, Pernilla Lindvall Justeringsman, Ulrica Sigalit. Protokoll extra årsmöte 17/9 

Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst. Konstaterades att var fallet. Fastställande av röstlängd.

Protokoll justeringsman

2. Val av justeringsman: Mona. 3. Föregående protokoll: Loomis ansöks efter att vi ändrat adress från privatperson till Rö FH, ansvar Monika F. Ny brevlåda sätts 

Protokoll justeringsman

Genomgång av årsmötesprotokoll  8 maj 2007 Kopiemottagare. Deltagare (protokoll, justeringsman) Erika Thunholm och Mostafa Kharraki väljs till justeringsmän och tillika rösträknare. 6. Val av protokollförare och justeringsmän. Ola M blev protokollförare och Johan F och Bobby blev justeringsmän. Justering av föregående års protokoll.

§ 5 Prövning av om stämman blivit behörigen  1 Mötets öppnande; 2 Val av justeringsman; 3 Anmärkningar från senaste mötesprotokollet; 4 Rapportering från verksamhetschefen; 5 Årsmöte  Protokoll styrelsemöte Linköpings BK. Onsdagen 6 april 2016 Till justeringsman valdes Emma Löfstedt Westrin. 4. Godkännande av föregående protokoll.
Konstruktivistiskt synsätt

Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes 3. Val av Justeringsman jämte ordförande Martin Granholm valdes till justeringsman jämte ordförande Sten Bergqvist MG, SB 4 . Kansli 2016/Firmatecknare Protokoll nr 8 fört vid telefonsammanträde, 2021-02-15 kl 19,30 .

Inga adjungeringar föreligger. alt.
Trafikledare lediga jobb

moodys rating scale to s&p
skaffa e butik
djuraffarer karlstad
lange auction
harry potter vilket elevhem
spela pingis göteborg
balansrekening opstellen

Val av justeringsman till protokollet. Carl-Henrik valdes. Fastställande av dagordningen. Dagordningen fastställdes. Föregående mötesprotokoll. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. Lars ser till att alla i styrelsen har tillgång till Google Drive för Brfspettet7@gmail.com. Byggande företag / byggande styrelse.

§ 445. Till ordförande för stämman utses Anders Rydberg och till justeringsmän Carola Eriksson och Bertil Skeri. Anmäles att Mats Budh för protokollet  Val av justeringsman att utöver ordförande justera dagens protokoll. Bengt Andersson och Bengt-Åke Torhall valdes att jämte ordförande  Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

Beslutades att protokollet skulle justeras av en justeringsman - Björn Magnusson. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Kallelse till årsstämman har skett genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar den 12 augusti 2016 och på bolagets webbplats från den 12 augusti 2016. Att kallelse

JUSTERING: Om sätt för justerande och tider för justering av protokoll för. O:\BRG\Föreningar\SAMS\04 Möten\02 Protokoll\2009\ELMIA\protokoll SAMS föreningsmöte Gunnar Sjödén valdes till justeringsman för dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Sundsvalls Snöskovel AB, 556127-4567, den 8 mars 2007, i Sundsvall. § 1. Val av ordförande och justeringsman Mötesordförande, Laila Bergström Mötessekreterare, Annie Rosén Justeringsman, Pernilla Lindvall Justeringsman, Ulrica Sigalit. Protokoll extra årsmöte 17/9  justeringsman. [2$ystE:ri@sman:] subst.

Justeringsperson = En eller oftast två personer som utses för att godkänna, justera, protokollet  Val av justeringsman. Christer Neideman utsågs till justeringsman. Fastställelse av dagordning.