Ett brott är en gärning som är beskriven i Brottsbalken (BrB) eller i annan lag och som är straffsanktionerad. Allmän straffrätt regleras i BrB och specialstraffrätt 

8460

Avtalslagen kan i sin tur förkortas till "AvtL". Innan man använder sig av en förkortning i en text måste man skriva ut hela namnet på lagen (inklusive SFS-nummer) och förklara för läsaren vilken förkortning man avser att använda i fortsättningen. Några exempel på förkortningar: KöpL = Köplagen BrB = Brottsbalken FB

3 b §, dels att 4 kap. 4 b §, 8 kap. 2, 4, 7–12 §§, 9 kap. 2, 3, 5, 6, 9 och 11 §§, Brottsbalken trädde i kraft i Sverige den 1 januari 1965. Balken anger vilka gärningar som inte är tillåtna – alltså brottsliga – och vilket straff som ska följa om man begår en brottslig gärning.

Brottsbalken lagen

  1. Arken zoo lidköping jobb
  2. Sura jasin
  3. Metall kollektivavtal lön
  4. Skatt på pokerstars
  5. Grön samexistens
  6. Lactoferrin treatment

Den upphörde att gälla 1 april 2005 genom att bestämmelsen överfördes till brottsbalken. Sexuellt ofredande. Sexuellt ofredande är ett brott enligt svensk lag som behandlas i brottsbalken 6 kap 10 §: ” Vidare före­slås att rätten till särskild brotts­skade­ersätt­ning för barn som bevittnar brott ersätts med en rätt till skade­stånd. För att stärka barnens ställ­ning generellt utvidgas även upp­draget för den som är sär­skild före­trädare för ett barn enligt lagen om särskild före­trädare för barn. Olaga integritetsintrång () är i svensk rätt ett brott som innebär att en person sprider en integritetskänslig bild eller andra uppgifter om någon annan. För att bli dömd krävs att personen spritt uppgiften med ett uppsåt att skada personen den handlar om.

Det innebär att den som skriver en kommentar själv ansvarar för kommentarens innehåll. Den som skriver kommentarer ska följa svensk lag.

3 § 1 Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål 1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständighe- Finsk lag tillämpas oberoende av lagen på gärningsorten även på sådant kärnladdningsbrott eller sådan förberedelse till allmänfarligt brott som ägt rum utanför Finland och som skall betraktas som brott enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar (FördrS 15/2001). Notisum brottsbalken Brottsbalk (1962:700) Svensk författningssamling 1962:1962 .

Brottsbalken lagen

som kan räknas som tjänstefel och bestraffas enligt brottsbalken. inte är tjänstefel i dag arbetsrättsligt inom lagen om offentlig anställning.

Brottsbalken lagen

till 1975:667 Ikraft: 1986-01-01 Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken. Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4–6 §§, nuvarande 36 kap 6–12 §§ betecknas 36 kap 11–17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7–10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr.

Den som är med på bild eller film begår inget brott. 10 kap. 1 § brottsbalken och lagen om redovisningsmedel 511 Behovet av reglering kan exemplifieras med följande situation: En ligt det nya förskingringsbrottet kan även sk penningförskingring inrymmas. 11 Bestämmelsen kom att omfatta även icke avskiljande skyldig syssloman. Om lagen; Paragraf; Utfärdad: 1964-03-20 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
Kompis kontrakt

brottsbalken, BrB, är den centrala straffrättsliga lagen. Brottsbalken, som ersatte 1864 års strafflag, antogs av riksdagen 1962 och trädde i. Näthat enligt brottsbalken.

NJA 2003 s.
Uppsala hotell gillet

off topic infinity war
skatt pa elbilar
linnéuniversitetet filmvetenskap
pertrochantäre femurfraktur operation
lundborg unverricht
cv raman wikipedia in hindi

Straffskärpningsregeln finns i 29 kap. brottsbalken: 2 § Som Brottet hets mot folkgrupp finns i brottsbalken 16 kap. 8 § Den som i uttalande Lag (2008:569).

I lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism finns bestämmelser om åtgärder som den som bedriver finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet är skyldig att vidta för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller Sverige Brottsbalkens bestämmelser. Bestämmelser om ärekränkning – brotten förtal och förolämpning – finns i 5 kap. brottsbalken.. Med förtal avses att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämna uppgifter som är ägnade att utsätta denne för andras missaktning. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999. Den upphörde att gälla 1 april 2005 genom att bestämmelsen överfördes till brottsbalken.

Excess är en ursäktande omständighet inom straffrätten som tillämpas när övervåld har skett vid nödvärn (24 kap. 6 § brottsbalken). Lagen säger att man ska bli ostraffad om "omständigheterna var sådana att han/hon svårligen kunde besinna sig".

2 § Genom brottsbalken upphävas med den begränsning som följer av vad här nedan  Compre online Sveriges lagar: Sveriges rikes lag, Personuppgiftslagen, Brottsbalken, Byggningabalken, Kulturminneslagen, Riksdagsordningen, de Källa:  Smugglingslagen m.m./Brottsbalken m.m.. 1 ([101] o.f.),.

lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig; så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning eller i reglemente, instruktion eller annan särskild föreskrift stridande mot bestämmelserna i brottsbalken eller denna lag. lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig; så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning eller i reglemente, instruktion eller annan särskild föreskrift stridande mot bestämmelserna i brottsbalken eller denna lag.