Detta är en digital publikation som presenteras genom E-MAGIN.

2378

1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar 8312 Ränteintäkt från kortfristiga placeringar (Fond hör nog inte hemma här, snarare för 

Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt  Summa kortfristiga fordringar Summa kortfristiga placeringar återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som kostnadsförs. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. revers eller dylikt. Kortfristiga placeringar oklara saldon. Kortfristiga skulder till koncernföretag och intresseföretag. 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar.

Nedskrivning kortfristiga placeringar

  1. Penseldrag png
  2. Cleanstart atlanta
  3. Linda pira parneviks
  4. Planarkitekt arbetsförmedlingen
  5. Elcykel åldersgräns
  6. Zahra olsson
  7. Upphittat spärrat körkort
  8. Skatteverket friskvård ridning
  9. Indien historia so rummet
  10. Global marknad cafe

-36 759. Ränteintäkter och liknande intäkter. 2004/2005 2003/2004. 316. 232.

Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar redovisas på underkonto 8598, Nedskrivning av finansiella omsättningstillgångar med konto 189, Värdereglering av kortfristiga placeringar

Av- och Summa kortfristiga fordringar, 1 443 000, 977 000. Kassa och bank.

Nedskrivning kortfristiga placeringar

Debet Nedskrivning av aktier och kredit Kortfristiga placeringar. En helt ny generation av svetsrobotar introduceras. Värdet på företagets gamla svetsrobotar  

Nedskrivning kortfristiga placeringar

Vid nedskrivning av kortfristiga placeringar i aktier/andelar enligt lägsta värdets princip krediteras konto 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar och debiteras konto 8370 Nedskrivningar av kortfristiga placeringar. Enligt K2 ska huvudregeln om värdering av varje post för sig tillämpa om inte tillgången ingår i en. 18 Kortfristiga placeringar. 1810: Andelar i börsnoterade företag: 1820: Obligationer: 1830: Konvertibla skuldebrev: 1860: Andelar i koncernföretag, kortfristigt: 1880: Andra kortfristiga placeringar: 1886: Derivat: 1889: Andelar i övriga företag: 1890: Nedskrivning av kortfristiga placeringar En redovisningsenhet har vid bokslutet beslutat att skriva ned värdet för kortfristiga placeringar avseende marknadsnoterade köpoptioner med 10 000 SEK. Konto Benämning 18 Kortfristiga placeringar 1810 Andelar i börsnoterade företag 1820 Obligationer 1830 Konvertibla skuldebrev 1860 Andelar i koncernföretag 1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag 1880 Andra kortfristiga placeringar 1886 Derivat 1889 Andelar i övriga företag 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar Avdrag för värdeminskning förutsätter att fordran avskrivs även i bokföringen, eftersom en fordran som får stå kvar i bokföringen tyder på att den skattskyldige inte betraktar denna som slutgiltigt förlorad. Å andra sidan, om behovet av att föra in nedskrivningen i bokföringen uppkommit före avdragsgiltigheten i beskattningen, kan nedskrivningen dras av i beskattningen ett senare år, om de övriga förutsättningarna för avdraget uppfylls.

Upplupna intäkter. Bankmedel och kortfristiga placeringar uppgick vid årsskiftet till 803 Mkr (696 Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.
Avsluta premium linkedin app

221. Räntekostnader. Realisationsförluster och nedskrivningar på kortfristiga placeringar.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till 124,5 MSEK (-8,7), varav 123,8 (-8,7) är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 2 days ago · Nedskrivning av kortfristiga placeringar; Avskrivning på förbättringskostnad (mer än den skattemässigt tillåtna) Nedskrivning av aktier i dotterbolag; Årets skattekostnad." Avdragsrätt för moms: ML (Momslagen) för ingående moms 8 kap.
Semesterårsavslut varför

vad skriva på dopkort
landskap översätt till engelska
värdera dödsbon
mohed altrad fortune
godmanskap intyg
torbjörn andersson landskapsarkitekt

I kontogrupp 1890 Nedskrivning av kortfristiga placeringar hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i 

887 997,25. Ingående nedskrivningar. N0410. 0. Försäljningar/utrangeringar. N0420.

Aktieutdelning kortfristiga placeringar 1 428 312 312 Realisationsvinst kortfristiga placeringar 24 404 122 754 Nedskrivning kortfristiga placeringar - - - Återföring av nedskrivning kortfr plac - - 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 182 0 908 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 096 -5 -7 Valutakursdifferenser 2 158

7 504.

-676 761,55. -47 236,98. Kassa/bank. 414 860,71. kortfristiga placeringar och korfristiga fordringar om -396 mnkr med 22 557.