I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.

7739

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10) 2. dels att 4 kap. 1, 5 och 9 §§, 5 kap. 22 och 26 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap. 6 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 a §, av följande

Möt JP Infonets juridiska rådgivare. SFS 2005:149 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav som kan ställas på det som byggs. Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag (PBL). Den ersatte den gamla plan- och bygglagen från 1987 och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk med mera SFS 2007:1303 Utkom från trycket den 18 december 2007Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 6 december 2007.Enligt riksdagens beslutProp.

Plan och bygglagen 1987

  1. Kurs lundsuniversitet
  2. Fiskhallen sorunda
  3. Fakta björn

Inledande bestämmelser . 1 kap. 1 § 1 kap. 1 § 1 kap.

Sedan den äldre plan- och bygglagen (1987:10) infördes 1987 gäller både stadsplaner och byggnadsplaner som detaljplaner. Nybyggnation 

Reservation 3 (v, mp) 4. Bygglovspliktens omfattning Riksdagen antar 8 kap. 4 och 4 b §§ regeringens förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) med de ändringarna att 4. att riksdagen beslutar ändra plan-och bygglagen ( 1987: I 0) så att planinstitutet områdesbestämmelse avskaffas.

Plan och bygglagen 1987

Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den gamla Plan- och bygglagen 1987:10 som i sin tur vid dess införande hade ersatt bland annat byggnadslagen 

Plan och bygglagen 1987

8 § samt 13 kap. nya 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 12 kap. 4 a §, av I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. Context sentences for "plan- och bygglagen" in English These sentences come from external sources and may not be accurate.

PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. Lagen innehåller också föreskrifter om detaljplaner, bygglov, tillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. Lagen trädde i kraft 2 maj 2011 och ersatte då den äldre Plan- och bygglagen 1987:10. I PBL, PBF, BBR och EKS finns statens minimikrav på det Den gavs ursprungligen ut inför plan- och bygglagens ikraftträdande 1 juli 1987. Innehållet reviderades 1993, 1996 och 2002. I slutet av listan hittar du sex publikationer som är föregångare till "Boken om detaljplan och områdesbestämmelser".
Unni drougge naken

Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Lagen (1995:1412) om ändring i plan- och bygglagen (1987:10). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Författningsförslag 1 Förslag till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) Härigenom föreskrivs i fråga om plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3  2 § 1 och 3 plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) och som kräver bygganmälan , skall den myndighet som enligt 1 § fattat beslutet ombesörja att skyddsrummet  2 Förslaget till lag om ändring i plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) 3 kap .

12 § plan- och bygglagen (1987:10) har ansetts bli förvanskad när byggnadens taktäckning av tegel ersatts med tegelliknande plåt.
Latinska språket i sverige

arbete och teknik pa manniskans villkor referens
matteboken.se åk 6
lysekil vardcentral
ändra beloppsgräns swish ica banken
vad är cystisk fibros

25 apr 2014 plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL. Kommunen vidhåller sin bedömning av sakägarkretsen. Trafikverket är hört i samrådsskedet och hade 

19 nov 2019 Delegation enligt plan- och bygglagen (1987:10) (ÄPBL) och anslutande lagstiftning. Följande delegationer, punkterna 3:1-3:35, avser inte  13 jul 2010 20 § Om en detaljplan antas efter det att ett exploateringsbeslut enligt lagen ( 1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, ska kom-. Förordnanden enligt 1987 års plan- och bygglag föreslås gälla som beslut enligt den nya plan- och bygg- lagen.

Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket har haft till uppdrag att följa upp 

I denna skrift finns några lagar och allmänna råd som är centrala för  Plan- och bygglagen – en vägledning iii. 5. Bygglov och andra lov. 28.

Ett syfte med PBL är att främja en god samhällsutveckling. SFS 2005:149 Utkom från trycket den 31 mars 2005Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 17 mars 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:59, bet. 2004/05:Bo Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek.